Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Pro poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovních činností.

I. Úvodní ustanovení

  1. Poskytovatelem je  Libor Rambousek, datum nar. 21.12.1972, se sídlem Podolské nábřeží 394, 147 00, Praha 4, IČ: 47136570, zapsaný v živnostenském rejstříku Sp. značka SZ P4/094059/15 u MČ P4, odbor živnostenský (dále jen „Poskytovatel“)
  2. Objednatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uskuteční objednávku tělovýchovných a sportovních služeb poskytovatele, a  to  buď  elektronicky  prostřednictvím  internetových  stránek nebo jiným způsobem (dále jen „Objednatel“).
  3. Tyto všeobecné  obchodní  podmínky  upravují  smluvní  vztahy  mezi  Poskytovatelem  a Objednatelem  tělovýchovných a sportovních služeb  nabízených  Poskytovatelem  na  internetových  stránkách   (dále jen „internetové stránky Poskytovatele“) a jsou pro obě smluvní strany závazné.

II. Uzavření smlouvy

  1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Objednatelem vzniká na základě objednávky (registrace) Objednatele akceptované Poskytovatelem.
  2. Objednatel objednává  vybranou službu  prostřednictvím  kontaktního  nebo objednávkového  formuláře  dostupného  na  internetových  stránkách  Poskytovatele  nebo registrací e-mailem zaslaným na e-mailovou adresu Poskytovatele Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
  3. Odesláním objednávky (registrace)  Objednatel  stvrzuje,  že  se  seznámil  se  zněním  těchto  všeobecných obchodních podmínek a souhlasí s jejich obsahem.

III. Předmět plnění

  1. Předmětem plnění je poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti ledního hokeje dle nabídky zveřejněné na internetových stránkách  Poskytovatele.  Tělovýchovné  a sportovní služby v oblasti ledního hokeje probíhají  na předem určeném místě  nebo  na  jiném  místě  dle individuální dohody Poskytovatele a Objednatele.

IV. Práva a povinnosti Poskytovatele

  1. Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli tělovýchovné a sportovní služby v oblasti ledního hokeje v rozsahu a dle podmínek zveřejněných na jeho internetových stránkách.
  2. Po přihlášení Objednatele na jednotlivé akce a zaplacení požadované částky je Poskytovatel povinen zarezervovat Objednateli místo na dané akci.
  3. Jednotlivé akce nejsou vázány  na  konkrétní  trenérské obsazení.  Poskytovatel má právo  kdykoli  změnit  trenérské obsazení,  což  není  důvodem  pro  reklamaci  a  Objednatele  to  neopravňuje  k  požadavku  na  vrácení zaplacené částky za akci.
  4. Poskytovatel má  právo  vyžádat  si  před  započetím  akce  od  Objednatele  potvrzení  o  úhradě požadované částky.

V. Cena a platební podmínky

  1. Cenou za předmět plnění je cena příslušné akce uvedená v ceníku zveřejněném na internetových stránkách Poskytovatele.
  2. Platbu za jednotlivou akci lze provést  bezhotovostním  převodem  na  bankovní  účet Poskytovatele, v některých případech výjimečně i hotově před započetím akce v určeném místě akce vždy po dohodě s Poskytovatelem.
  3. Platbu je  Objednatel  povinen  provést na jednotlivou akci  do  data  určeného Poskytovatelem.

VI. Odstoupení od smlouvy ze strany Poskytovatele

  1. Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že počet přihlášených účastníků akce je nižší než je minimální počet účastníků stanovený pro jednotlivou akci. Minimální počet účastníků je uveden  na  internetových  stránkách  Poskytovatele.  V  takovém  případě  nabídne  Poskytovatel Objednateli náhradní termín akce nebo vrátí zaplacenou částku Objednateli.
  2. Poskytovatel má právo odstoupit od smlouvy v případě, že se Objednatel nedostaví k určené akci v předem určeném termínu a čase, dále i v případě kdy Objednatel  závažným způsobem  narušuje probíhající akci.  V  takovém  případě  nemá  Objednatel  právo  na  vrácení  zaplacené částky na uvedenou akci.

VII. Odstoupení od smlouvy ze strany Objednatele

  1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu.
  2. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy po zaplacení požadované částky za jednotlivou akci, účtuje si Poskytovatel následující stornopoplatky:

Jednorázové akce (akce kratší než 2 dny)

stornování   objednávky  akce  v  termínu  více  než  dvacet jedna  (21)  dnů  před  termínem  akce  –  bez poplatku

stornování   objednávky  akce  v  termínu  méně  než  dvacet jedna  (21)  dnů  před  termínem  akce  –  25 % z ceny akce

stornování  objednávky  akce  v termínu méně než čtrnáct (14)  dnů  před termínem akce  –  50 % z ceny akce

stornování objednávky akce v termínu méně než sedm  (7) dnů před termínem akce  –  75 % z ceny akce

stornování  objednávky  akce  v termínu méně než  tři  (3)  dny  před  termínem  akce  –  100  %  z  ceny akce

 

Dlouhodobé akce (akce delší než 2 dny)

stornování   objednávky  akce  v  termínu  více  než  třicet  (30)  dnů  před  termínem  akce  –  bez poplatku

stornování   objednávky  akce  v  termínu  méně  než  třicet  (30)  dnů  před  termínem  akce  – 50 % z ceny akce

stornování objednávky akce v termínu méně než sedm  (7) dnů před termínem akce  –  100 % z ceny akce

    1. Objednatel je oprávněn požádat Poskytovatele o náhradní termín akce. Stornopoplatky dle bodu 2 tohoto článku je však Objednatel povinen uhradit i v případě poskytnutí náhradního termínu akce. Stornopoplatek je Objednatel povinen zaplatit na bankovní účet Poskytovatele nejpozději do tří (3) kalendářních dnů před konáním náhradního termínu akce.

VIII. Zpracování osobních údajů

    1. Při uzavírání  smlouvy  je  Objednatel  povinen  sdělit  Poskytovateli  své  osobní  a  jiné  údaje uvedené  v  kontaktním  formuláři nebo evidenčním listě.  Veškeré  údaje,  které  Poskytovatel  od  Objednatele  získá  v souvislosti  s  uzavřením  smlouvy,  budou  zpracovány  v  databázi  Poskytovatele   a  bude  s  nimi nakládáno v souvislosti s právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
    2. Objednatel dává Poskytovateli v souladu se zákonem č. 101/2000. Sb, o ochraně osobních údajů, ve  znění  pozdějších  předpisů,  souhlas  se  zpracováním  svých  osobních  údajů  uvedených  v objednávce nebo evidenčním listu pro účely plnění smluvních závazků mezi Poskytovatelem a Objednatelem a pro účely správy klientského portfolia a zasílání  obchodních  sdělení a informací.  Souhlas se zpracováním osobních  údajů  může  Objednatel  odvolat písemným oznámením doručeným Poskytovateli.

IX. Závěrečná ustanovení

    1. Zasláním objednávky (registrace) na jednotlivou akci Objednatel potvrzuje, že se seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami Poskytovatele, ceníkem a náplní akce a že s nimi souhlasí.
    2. V případě,  že  se  kterékoliv  ustanovení  všeobecných  obchodních  podmínek  stane  neplatným  či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
    3. Právní vztahy těmito všeobecnými podmínkami výslovně neupravené se řídí platnými právními předpisy.